👉🏻ខ្វល់យើងគ្រប់ពេលក្លាចយើងមានថ្មី🤗🤗

👉🏻ស្រលាញ់យើងមិនមើលសំភារៈនិយមរបស់យើង😋😋

👉🏻ទៅណាត្រូវតាប្រាប់តាអត់ងាប់ហើយ🤤🤤

👉🏻នៅក្បែរមិនបានយូរទេគឺយកទូរស័ព្ទទៅមើលខ្ទេច😂😂

👉🏻លួងយើងពេលយើងខឹងទាំងដែលគេជាមនុស្សស្រី😤😤

👉🏻ពេលយើងលេងgameគឺដឹងតាកូរអត់បានលេងទេ😡😡

👉🏻ចង់ញុាំអីទិញអោយយើងភ្លាមទោះយប់ឬថ្ងៃក៏ដោយ😏😏

👉🏻សរសេរពាក្យ good night and morning everyday

👉🏻ចូលចិត្តធ្វើcuteពេកយើងខឹង( អ្នកណាដាច់ចិត្តខឹងទៅ)🤣🤣

ប្រភព៖ Facebook