មនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនកើតចេញពីពោះម្តាយមកសុទ្ធតែពូកែទាំងអស់ទេ។ សមត្ថភាព ចំណេះដឹង សុតតែកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់..ដូចឆ្នេះហើយទើបចាស់ៗបូរាណតែងសុភាសិតនេះឡើងប្រាប់តកូនតចៅាថា “ធ្វើជាមនុស្សល្អហាមមើលងាយអ្នកដ៏ទៃជាដាច់ខាត” រឺនិយាយឲខ្លីតាមភាសាសាមញ្ញគឺគេនិយាយថា “មនុស្សកុំមើលមនុស្ស”។

លោក ម៉ានី ប៉ាគីអៅ កើតចេញពីត្រកូលអ្នកក្រីក្របំផុតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយភាគច្រើនមនុស្សក្នុងឋានៈនេះច្រើនប្រកបរបស់ជាអ្នកសុំទាន រឺកម្មករ ដែលត្រូវមនុស្សជាច្រើនមើលងាយ។ ដោយហេតុនេះហើយទើបលោក ប៉ាគីអៅ ព្យាយាមតស៊ូផ្លាស់ដូរជីវិត ហើយដោយហេតុតែលោកចូលចិត្តវិស័យកីឡាប្រដាល់ផងទើបលោកសំរេចចិត្តចាប់យកអាជីពនេះរហូតដល់បានភាពជោគជ័័យដូចសព្វថ្ងៃ។

១. រូបកាលពីលោកនូវអាយុ ១២ឆ្នាំ ប្រៀបធៀបនិឹងបច្ចុប្បន្ន

២. ជំហានចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់លោក ប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ន

៣. កាលពីលោកឡើងវៃសង្វៀនអន្តរជាតិដំបូង ប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ន

៤. រូបកាលពីកុមារ ប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ន