យុវវ័យ​បច្ចុប្បន្ន​ចូលចិត្ត​ការ​សាក់​រូប​នៅ​នឹង​ម្រាម​ដៃ ព្រោះ​មើល​មិន​សូវ​ឃើញ ហើយ​មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​កន្លែង​ដទៃ​លើ​រាងកាយ។ ខាងក្រោម​គឺជា​រូប​សាក់ ១០ ម៉ូដ​នៅ​ម្រាម​ដៃ​នេះ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចង់​សាក់​តាម​ភ្លាម៖