ដឹងរឺអត់ថា សត្វនីមួយមានទស្សនៈវិស័យខុសពីអ្វីៗដែលពួកយើងជាមនុស្សមើលឃើញ ទៅតាមប្រភេទសត្វនីមួយៗ។

ចង់ដឹងថាពពួកសត្វទាំងនោះមើលឃើញយ៉ាងម៉េច.. កូនពៅ.com នឹងនាំលោកអ្នកមកទស្សនាទាំងអស់គ្នា

១. សុនខ

២. ត្រី

៣. បក្សី

៤. ពស់

៥. កណ្តុរ

៦. គោ

៧. សេះ

៨. ឃ្មុំ

៩. រុយ

១០. ត្រីឆ្លាម

១១. បង្កួយ

១២. តុកកែ

១៣. មេអំបៅ

ប្រភព៖ brightside