ផ្ទះសំបកខ្្យង

ផ្ទះពពុះទឹក

ផ្ទះក្តារស្គី

ផ្ទះឆ្នៃចេញពីវិហារកាតូលិក

ផ្ទះ “ថ្ម”

ផ្ទះធ្វើពីកញ្ចក់ (តួផ្ទះធ្វើមកពីកញ្ចក់ថ្លាទាំងអស់ លើកលែងតែបន្ទប់ទឹក)

ផ្ទះធ្វើចេញពីយន្តហោះ

ផ្ទះរាងស្បែកជើង

ផ្ទះរាងប៉ាន់តែ

ផ្ទះរំកិលខ្លួនបាន (តួដំបូលទាំងមូលអាចរំកិលចេញចូលបានតាមចិត្ត)

ផ្ទះរាងផ្សិត

ផ្ទះការេ

ផ្ទះយាយធ្មប់

ផ្ទះតូចជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក

ផ្ទះជ្រលងភ្នំ

ប្រភព៖ birghtside