សម្រាប់ផ្ទះអ្នកដែលសំបូរកន្លាត
ផ្ទះខ្ញុំសាកធ្វេីវា2ដងហេីយឃេីញមានប្រសិទ្ធិភាព
សាកធ្វេីតាមខ្ញុំទៅ…

គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ចាប់កន្លាតរួមមាន ស្ករសរ ទឹកដោះគោខាប់ (ការ៉េមក៏បាន) និង ធុងក្រដាសតូចល្មម…
-យកធុងក្រដាសតូចល្មមដែលឈប់ប្រេីការ
-លាបទឹកស្ករនិងទឹកដោះគោ(ដាក់លាបស្តេីងៗតិចៗបានហេីយជៀសវាងចំណាយច្រេីន
_យកទៅដាក់កន្លែងណាដែលយេីងគិតថាមានកន្លាតឆ្លងកាត់ច្រេីន
_ទុកចោលមួយយប់ព្រឹកឡេីងនិងឃេីញកន្លាតវាលចូលទៅក្នុងធុងនោះជាច្រេីនក្បាល….
Help Share….