សេចក្តីប្រកាស

អត្ថបទដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រ កូនពៅ.com ភាគច្រើនជាអត្ថបទបរទេសដែលដកស្រង់ និងបកប្រែជាភាសាជាតិដើម្បីឲប្រជាជនខ្មែរងាយស្រួនយល់ និងអាន ហើយពេលខ្លះក៏មានការ ចំលងមតិះពី post ល្អៗរបស់អ្នកលេងបណ្តាញសង្គម Facebook ខ្មែរដែរ យើងតែងតែផ្តល់ការរក្សាសិទ្ធដោយការដាក់ប្រភព និងតំណរលីងទៅកាន់ម្ចាស់ដើមជានិច្ច (លើកលែងតែ post រឺអត្ថបទនោះមិនមានប្រភពជាកលាក់)។

គេហទំព័រផ្សេងៗអាចធ្វើការចំលងអត្ថបទរបស់ កូនពៅ.com ទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តបាន ប៉ុន្តែគេហទំព័រទាំងនេោះត្រូវផ្តល់សិទ្ធឲ កូនពៅ​.com វិញដោយដាក់ជា “ប្រភព៖ KonPov.com” និងភ្ជាប់ជាមួយនូវតំណរលីងមកកាន់ កូនពៅ.com វិញ នៅចុងអត្ថបទរបស់គេហទំព័រអ្នក (សូមធ្វើដូចរូបខាងក្រោម៖) 
ក្នុងករណីជនណាដែលចំលងអត្ថបទពី កូនពៅ.com ហើយមិនធ្វើតាមការណែនាំខាងលើ កូនពៅ.com នឹងមានសិទ្ធក្នុងការ report រឺអនុវត្តន៍វិធីផ្សេងៗទៅលើគេហទំព័រនោះ!