ផ្សព្វផ្សាយ

ជាមួយនិងអ្នកទស្សនាចំនួន រាប់មឺុននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ និងរាប់សែននាក់ក្នុងមួយខែ មុខរបរ និងពាណិជ្ជកម្ម នឹងត្រូវបានមើលឃើញយ៉ាងពិតប្រាកដ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងយើងតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ 086 222 143 រឺ Facebook page របស់ កូនពៅ.com តាមរយះលីងខាងក្រោម៖